Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie

46-113 Wilków ul. Długa 38 tel. 77 419 51 92

Organizacja zdalnego nauczania w Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie

Od 25 marca br. weszło w życie rozporządzenie MEN dotyczące prowadzenia zajęć z uczniami na odległość. Ma to związek z wiadomą sytuacją stanu epidemii w kraju. Wdrożyliśmy nowy plan nauczania przedmiotów podstawowych, a w ślad za tym nowy plan zajęć.

Została również dostosowana organizacja zdalnego nauczania oraz wprowadzono kryteria oceniania dostosowane do zaistniałej sytuacji. 

 

Organizacja zdalnego nauczania

w Publicznej  Szkole Podstawowej w Wilkowie

 

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia – w formie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami danej szkoły i po poinformowaniu rodziców dziecka (ucznia) o sposobie realizacji zajęć.

Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:

 • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
 • zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;
 • dzienniki elektroniczne;
 • komunikację poprzez pocztę elektroniczną;
 • media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
 • lekcje online;
 • programy telewizji publicznej i audycje radiowe;
 • zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły;
 • podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada. Wydawcy zrzeszeni w  Sekcji Wydawnictw Polskiej Izby Książki przygotowali i udostępnili materiały i narzędzia dydaktyczne całkowicie bezpłatnie.
 • kontakt telefoniczny z nauczycielem;
 • inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami;
 • Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe (w postaci skanów lub plików), a jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu to również telefonicznie mogą porozumiewać się z nauczycielem.

 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania – nauczanie zdalne

 1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy.
 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.
 3. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są w aneksach do kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów.
 4. Ocenie podlega wiedza i umiejętności ujęte w NaCoBeZu  „formatkach”przesyłanych uczniom z każdego przedmiotu.
 5. Jeśli uczeń nie ma dostępu do komputera, laptopa, jego rodzic/prawny opiekun  ustala z wychowawcą, który wraz z dyrektorem ustala sposób przekazania uczniowi potrzebnych materiałów.
 6. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie.
 7. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny.

Kryteria oceniania  - matematyka - nauczanie zdalne

 1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela.
 2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez:
  • Testy, sprawdziany na platformach (wcześniejsza informacja o terminie i  zakresie materiału,),
  • w przypadku niedostosowania się do terminu wykonania testu uczeń zobowiązany jest do napisania go z danego materiału w formie papierowej w ustalonym przez nauczyciela  terminie w momencie powrotu do szkoły.
  • wykonane zadania, karty pracy przesyłane są przez uczniów na nośnik wskazany przez nauczyciela w określonym terminie ( messenger, e-mail, itp podany przez nauczyciela).
  • Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe tzn. uczeń musi je wykonać.
  • Wykonanie zadań na platformach edukacyjnych.
  • Ocenie może podlegać aktywność ucznia na lekcjach prowadzonych np. w aplikacjach społecznościowych.
 1. Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania (wrzesień 2019).

 

Kryteria oceniania - język angielski – nauczanie zdalne.

Uczniowie podczas nieobecności w szkole będą oceniani za: – zadania domowe, prace pisemne, karty pracy, skany, nagrania.

 1. Aktywność na czas zajęć poza szkołą nie przydziela się.
 2. Nieprzygotowanie – czyli nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela każdorazowo jako nieprzygotowanie do zajęć.
 3. Na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian dopóki uczniowie nie wrócą do szkoły.
 4. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadnie otrzymane w czasie e- nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela.

Kryteria oceniania - język niemiecki – nauczanie zdalne.

Uczniowie podczas nieobecności w szkole będą oceniani za:

 1. zadania domowe,
 2. prace pisemne,
 3. karty pracy,
 4. nagrania,
 5. aktywność,
 6. ćwiczenia on-line na platformach wskazanych przez nauczyciela,
 7. nauczyciel może przygotować test na platformie on-line i będzie on wtedy przeprowadzony na ocenę, którą nauczyciel wystawi w e- dzienniku.

Nieprzygotowanie – czyli nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela traktowane będzie każdorazowo  jako nieprzygotowanie do zajęć.

 

Kryteria oceniania – przedmioty przyrodnicze ( geografia , biologia, fizyka, chemia, EDB) – nauczanie zdalne

Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez:

 1. Wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.) a następnie przesłanie ich na wyznaczony przez nauczyciela adres mailowy lub grupę społecznościową, komunikator itp.
 2. Wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.), które dołączone są jako załączniki do wiadomości na e- dzienniku.
 3. Wykonanie zadań na platformach edukacyjnych
 4. Rozwiązywanie testów powtórkowych i ćwiczeniowych i przesłanie zdjęć lub scanów.
 5. Rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę (kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych)
 6. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian) zobowiązany jest do napisania testu w formie papierowej w ustalonym terminie przez nauczyciela
 7. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że uczeń musi posiadać z nich ocenę.
 8. Ocenie może podlegać aktywność ucznia na lekcjach prowadzonych np. w aplikacjach społecznościowych
 9. Uczeń może poprawić każdą ocenę z testów sprawdzających wiedzę. Ocena z poprawy wpisywana jest do e- dziennika, a przy ustalaniu oceny na koniec poszczególnych semestrów brane są pod uwagę obydwie oceny (uzyskane w pierwszym terminie i z poprawy).

 

Kryteria oceniania - język polski –nauczanie zdalna.

 1. Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać w zeszycie wskazane ćwiczenia. Będą one sprawdzone po powrocie do szkoły.
 2. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela prace pisemne, które zostaną ocenione zgodnie z kryteriami. Niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną.
 3.  Prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę niedostateczną.
 4. Nauczyciel może przygotować test na platformie e-nauczanie i będzie on wtedy przeprowadzony na ocenę, którą nauczyciel wystawi w e- dzienniku.
 5. Nie tworzymy dodatkowych kryteriów. Mamy wiele, które łatwo dopasować do e-nauczania (m.in. wypowiedzi pisemne, zadanie, inne).
 6.  Każda ocena jest zawsze opisana w komentarzu.
 7. Poprawa ocen- uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie e-nauczania w ciągu dwóch tygodni.

Kryteria oceniania – wychowanie fizyczne – nauczanie zdalne

 1. Praca zdalna w wychowaniu fizycznym realizowana będzie z części podstawy programowej, zaliczamy do niej:
 2. Elementy edukacji zdrowotnej, przepisy gier zespołowych,
 3. Historię Igrzysk Olimpijskich ery nowożytnej i starożytnej
 4. Wszystkie wiadomości dla uczniów będą przekazywane w formie plakatów, prezentacji, konspektów oraz filmów instruktażowo-pokazowych.
 5. Uczniowie będą ocenianie za zadane referaty, mini – prezentacje lub odpowiedzi z quizów wyżej wymienionych elementów podstawy programowej.

Kryteria oceniania – religia – nauczanie zdalne

 1. Zadania (w rozsądnej ilości) będą określone i ocenianie w kategoriach: obowiązkowe i dla chętnych,
 2. Zadania mogą być przez uczniów przesyłane w formie skanów, zdjęć, plików tekstowych w określonym przez nauczyciela terminie i na wyznaczony adres, komunikator itp.
 3. Uczeń może poprawić każdą ocenę za „zdalne zadanie” po powrocie do szkoły (albo do wskazanego przez nauczyciela terminu, gdyby kwarantanna się znacznie przedłużyła)
 4. Uczeń chętny do wykonania  dodatkowej pracy na wyższa ocenę umawia się z nauczycielem.
 5. Nauczyciel podaje temat i wyznacza termin oddania/wysłania tej pracy.

 

Kryteria oceniania – historia i wos – nauczania zdalne

       Z przedmiotów oceniane będą:

 • Karty pracy (zdjęcia lub skany), zadania z mapami, odpowiedzi na pytania przesyłane drogą mailową, przez komunikatory lub media społecznościowe we wskazanym terminie, zgodnie z podanymi przez nauczyciela kryteriami,,
 • Testy na platformie e-nauczanie udostępnione przez nauczyciela we wskazanym czasie,
 • Dłuższe wypowiedzi pisemne na zadany temat zgodnie z podanymi przez nauczyciela kryteriami,
 1. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela prace pisemne, które zostaną ocenione zgodnie z kryteriami.
 2. Sprawdziany przeprowadzane będą poprzez przesłanie pytań każdemu uczniowi a  wykonanie poleceń odbywać  się będzie podczas lekcji online.
 3. Sprawdziany ocenia nauczyciel i wystawia ocenę wraz z komentarzem do e – dziennika.

 

 

Kryteria oceniania – plastyka – nauczania zdalne

 1. Uczeń ma do wykonania pracę plastyczną, której tematyka i sposób wykonania zostanie podany w formatce na dysku szkoły.
 2. Termin wykonania – 2 tygodnie.
 3. Pracę należy podpisać na pierwszej stronie, wyraźnie, drukowanymi literami: imię, nazwisko, klasa, zrobić zdjęcie i wysłać na adres mailowy lub Messengera.
 4. Jeśli w formatkach lekcji zamieszczone są linki do filmów edukacyjnych, a nie jest zaznaczone, że film jest dla chętnych - uczeń ma obowiązek obejrzeć film.

 

Kryteria  oceniania – technika, muzyka – nauczania zdalne

Muzyka

 1. Uczniowie zapoznają się z podanymi zagadnieniami na podstawie linków do stron internetowych, sporządzają krótkie notatki w zeszycie wg pytań zadanych w formatkach lekcji, które zostaną ocenione po powrocie do szkoły.
 2. Wykonanie piosenek przesłanych za pomocą linków do melodii i tekstów uczniowie będą mogli zaliczyć po powrocie do szkoły .

 

Technika

 1. Prace techniczne zadane do wykonania będą ocenione po przesłaniu ich zdjęć nauczycielowi.
 2. Ocenie podlegają zadania zlecone przez nauczyciela. Uczeń na obowiązek przesłać wykonane zadanie nauczycielowi, które zostanie ocenione.

 

                                                                                                                                                                                                                             Dyrektor

Rada Pedagogiczna

Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie