Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie

46-113 Wilków ul. Długa 38 tel. 77 419 51 92

Informacja dotycząca wystawiania ocen rocznych

Wilków, 4 maja 2020 roku

Publiczna Szkoła Podstawowa w  Wilkowie, rok szkolny 2019/20

Informacja dotycząca wystawiania ocen rocznych

Rada Pedagogiczna:  19 czerwca 2020 r., zakończenie roku szkolnego:  26. 06. 2020 r.

 1. 1.     Terminy wystawiania ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania:
  1. do 19 maja – wystawienie ołówkiem zagrożeń oceną niedostateczną i  naganną z zachowania,
  2. do 22 maja – zawiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych i nagannych z zachowania, w pierwszej kolejności listem podanym przez dziecko, w razie braku potwierdzenia listem poleconym przez sekretariat,
  3. 5 czerwca – wystawienie ocen ołówkiem i poinformowanie uczniów, a poprzez nich rodziców, o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania – uczniowie i rodzice znają przewidywane oceny,
  4. 16 czerwca – ustalenie i wystawienie wszystkich ocen atramentem.

 

 1. 2.     Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć dydaktycznych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny:
  1. zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie od dnia ustalenia tej oceny, do siedmiu dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
  2. w przypadku potwierdzenia zastrzeżeń, Dyrektor powołuje Komisję przeprowadzającą sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia,
  3. sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

       

UWAGA! ocena roczna uwzględnia ocenę z pierwszego i drugiego okresu klasyfikacyjnego

 1. 3.     Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia, odpowiednio w półroczu, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

 1. 4.     W wypadku, gdy uczeń uważa, że zasługuje na wyższą ocenę z zachowania, może się o nią ubiegać:
  1. zwraca się z podaniem do wychowawcy w terminie do 7 dni od podania przez wychowawcę przewidywanych ocen z zachowania,
  2. zawiera z wychowawcą kontrakt  zawierający m.in. warunki, jakie musi spełnić uczeń aby uzyskać ocenę, do jakiej pretenduje,
  3. jeśli uczeń wywiąże się z niego otrzyma ocenę o którą się starał.