Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie

46-113 Wilków ul. Długa 38 tel. 77 419 51 92

KLAUZULA INFORMACYJNA Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów PSP w Wilkowie

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie

 

              Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie przetwarza dane osobowe na rzecz osób fizycznych. Realizując podstawową zasadę RODO polegającą na rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych informuję, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE Nr                   L 119/1 z dnia 4.05.2016 r.):

 

  1. 1.      Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie z siedzibą przy ul. Długiej 38, 46-113 Wilków.

 

Może się Pani/Pan skontaktować z PSP w Wilkowie w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Długa 38, 46-113 Wilków,

- przez e-mail: sekretariat@wilkowszkola.pl,

- telefonicznie: 77 419 51 92.

 

 

  1. 2.      Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektorem ochrony danych w Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie jest Pani
Julita Szczepaniak.

 

              Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem w następujący sposób:

       - listownie na adres: ul. Długa 38, 46-113 Wilków,

       - przez e-mail: jszczepaniak@wilkowszkola.pl,

       - telefonicznie: 77 419 56 10.

 

 

  1. 3.      Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- określonym w składanym przez Panią/Pana wniosku                                                                 

- niezbędności przetwarzania dla zawarcia lub wykonywania z Panią/Panem umowy

- wypełniania obowiązku, nałożonego przepisem prawa na Publiczną Szkołę Podstawową w Wilkowie                                                                                             

- niezbędności dla ochrony Pani/Pana żywotnych interesów                                          

-niezbędności do wykonania zadania realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wilkowie w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej

 

  1. 4.      Okres przechowania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa i wewnętrznych regulaminów.

  1. 5.      Odbiorcami danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania, w tym dostawcom usług IT, którym Publiczna Szkoła Podstawowa zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 

  1. 6.      W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed ich cofnięciem. Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z PSP w Wilkowie (dane kontaktowe w pkt. 1). Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.

 

  1. 7.      Prawo wniesienia skargi do organu

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE Nr L119/1 z dnia 4.05.2016 r.).

 

  1. Podanie przez Panią/Pana danych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.

 

W przypadku, gdy podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym - konsekwencją nie podania danych będzie niemożność załatwienia sprawy w Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie.