Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie

46-113 Wilków ul. Długa 38 tel. 77 419 51 92

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kontrahentów PSP w Wilkowie

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kontrahentów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie

 

 

              Realizując podstawową zasadę RODO polegającą na rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych informuję, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE Nr L 119/1 z dnia 4.05.2016 r.):

 

  1. 1.      Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie z siedzibą przy ul. Długiej 38, 46-113 Wilków.

Może się Pani/Pan skontaktować z PSP w Wilkowie w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Długa 38, 46-113 Wilków,

- przez e-mail: sekretariat@wilkowszkola.pl,

- telefonicznie: 77 419 51 92.

 

  1. 2.      Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych w Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie jest Pani
Julita Szczepaniak.

Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Długa 38, 46-113 Wilków,

- przez e-mail: jszczepaniak@wilkowszkola.pl,

- telefonicznie: 77 419 56 10.

 

  1. 3.      Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy oraz                w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa.

  1. 4.      Okres przechowania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy
oraz do upływu okresu przedawnienia oraz przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

  1. 5.      Odbiorcami danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.

 

  1. 6.      W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z PSP w Wilkowie (dane kontaktowe w pkt. 1).

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.

 

  1. 7.      Prawo wniesienia skargi do organu

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE Nr L119/1 z dnia 4.05.2016 r.).

 

  1. Podanie przez Panią/Pana danych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.

 

W przypadku, gdy podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy - konsekwencją nie podania danych będzie niemożność zawarcia umowy.