Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie

46-113 Wilków ul. Długa 38 tel. 77 419 51 92

Regulamin świetlicy szkolnej

 

Regulamin świetlicy szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie

 

 

 1. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7:00-15:00.
 2. Swoją działalnością opiekuńczą i wychowawczo-dydaktyczną obejmuje uczniów dojeżdżających oraz z Wilkowa na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów)  na Karcie Zgłoszenia Dziecka (zał. nr 1).
 3. Rekrutacja odbywa się w dwóch terminach: w czerwcu na następny rok szkolny i uzupełniająca do 6 września bieżącego roku szkolnego. Dziecko zapisujemy do świetlicy w każdym roku szkolnym.
 4. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
 5. Świetlica szkolna zapewnia także opiekę doraźną uczniom podczas nieobecności nauczyciela przedmiotowego.
 6. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
 7. Wychowawcy świetlicy odpowiadają wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
 8. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice/prawni opiekunowie w Karcie Zgłoszenia Dziecka.
 9. Wszelkie zmiany dotyczące samodzielnego opuszczania lub odbioru dziecka ze świetlicy (np. osoby upoważnione do odbioru)  muszą być przekazane wychowawcom świetlicy na dodatkowym, opatrzonym datą i podpisem rodziców/prawnych opiekunów piśmie. Dotyczy to również rezygnacji ze świetlicy.
 10. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest o powiadomieniu o tym wychowawcę świetlicy. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców/prawnych opiekunów na samodzielny powrót do domu, muszą swoje wyjście zgłosić nauczycielowi pełniącemu dyżur na świetlicy.
 11. O jednorazowym lub okresowym zwolnieniu dziecka z zajęć świetlicowych decydują rodzice/prawni opiekunowie po uprzednim przedstawieniu pisemnego oświadczenia z podaniem daty, godziny, potwierdzonym nr dowodu osobistego i własnoręcznym podpisem lub osobistym zgłoszeniem nieobecności dziecka.
 12. Dziecko przebywające w  świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa i porządku w czasie pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz poszanowania sprzętu  i wyposażenia świetlicy.
 13. Uczeń przebywający w świetlicy jest zobowiązany:
 14. Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:
 15. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice prawni /opiekunowie.
 16. Uczniowie, którzy nie przestrzegają regulaminu świetlicy, będą ponosić konsekwencje takich zachowań w formie kar przewidzianych w prawie szkolnym.
 17. O niewłaściwym zachowaniu uczniów zostaną natychmiast powiadomieni: ich rodzice, wychowawcy  klasy, pedagog szkolny i dyrektor.
 18. Za dobre zachowanie oraz zaangażowanie podczas zajęć świetlicowych uczniowie będą nagradzani w sposób przewidziany przez Statut Szkoły.
 19. Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przyniesione lub pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów (np. telefony komórkowe, urządzenia typu MP3, instrumenty muzyczne, zabawki elektroniczne itp.).