Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie

46-113 Wilków ul. Długa 38 tel. 77 419 51 92

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY

 1. Proszę o przyjęcie dziecka (imię i nazwisko)………………………………..kl…….

na obiady do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2018/19 od dn………………………

Adres zamieszkania……………………………………………………………………...

 1. Dane rodziców/prawnych opiekunów:

Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna …………………………………..tel………

Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna…………………………………….tel………

Adres zamieszkania……………………………………………………………………..

Koszt – czesne płatne co miesiąc -5zł, koszt jednego posiłku -3zł

Informacje dodatkowe np. alergie pokarmowe…………………………………………

Zapoznałem się z regulaminem korzystania ze stołówki szkolnej oraz zasadami odpłatności. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłaty z tytułu kosztów żywienia dziecka zgodnie z obowiązującą stawką i w ustalonym terminie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie w sprawach związanych
 z korzystaniem dziecka ze stołówki szkolnej   na okres danego  roku szkolnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922 z późn. zm).

 

 

                                                                                        ………………………..

                                                                                Podpis rodzica/prawnego opiekuna

----------------------------------------------------------------------------------------------------                     ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

ROK SZKOLNY 2018/19

 

 1. Dziecko może korzystać ze stołówki szkolnej po pisemnym zgłoszeniu przez rodzica/prawnego opiekuna
   u wychowawcy lub u pani intendent (Karta Zgłoszenia Dziecka na obiady).
 2. W roku szkolnym chęć korzystania z obiadów należy zgłaszać pisemnie.
 3. Zapisy lub rezygnacja z obiadów następuje z dniem 1-go każdego miesiąca po pisemnym zgłoszeniu co najmniej z 1-tygodniowym wyprzedzeniem.
 4. Stołówka szkolna czynna jest w godz. 10:30 – 10:45 i 11:30 – 11:45. Po tej godzinie posiłki nie są wydawane.
 5. Wpłat za obiady za dany miesiąc należy dokonywać do 25-go dnia każdego miesiąca.
 6. Wpłat za obiady należy dokonywać u pani intendent – Anny Kownackiej w kuchni.
 7. 7.      Odliczenia opłat za wyżywienie będą realizowane w kolejnym miesiącu po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka. Zgłoszenie musi nastąpić co najmniej 1 dzień wcześniej lub tego samego dnia rano (do godz. 9:00 telefonicznie (tel. 77 4195438) lub w kuchni. W przypadku kiedy rodzic nie zgłosi nieobecności dziecka na obiedzie, odpłatność za obiady nie będzie odliczona.

 

Proszę uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem.