Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie

46-113 Wilków ul. Długa 38 tel. 77 419 51 92

Zasady przyjęć do klasy pierwszej

Zasady przyjęć do klas pierwszych

Publicznej Szkoły  Podstawowej  w Wilkowie

na  rok szkolny 2020/2021

 

 

 I. INFORMACJE  OGÓLNE

 

 Do klasy pierwszej przyjmuje się:

a)     z urzędu: dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej ( tj. w miejscowości: Wilków, Wilkówek (Barski Dwór) i Wojciechów) na podstawie zgłoszenia przez rodziców (prawnych opiekunów) kandydata,

b)     po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego: dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) kandydata.

 

 II. INFORMACJE  DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH

W OBWODZIE SZKOŁY

 

Dokumenty wymagane od kandydatów do klasy pierwszej:

a)     zgłoszenie(załącznik nr 1),

b)     karta zgłoszenia na obiady (załącznik nr 3),

c)     karta zgłoszenia na świetlicę szkolną (załącznik nr 4)

 

 

                                                                                             

III. INFORMACJE  DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH

POZA OBWODEM SZKOŁY

 

 1. Dokumenty wymagane od kandydatów do klasy pierwszej:

a)   wniosek (załącznik nr 2),

      b)   karta zgłoszenia na obiady (załącznik nr 3),

      c)  karta zgłoszenia na świetlicę szkolną (załącznik nr 4)

d) oświadczenie o krewnych (załącznik nr 5),

e) oświadczenie o zatrudnieniu (załącznik nr 6)

 

2. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym  terminy składania dokumentów:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy

w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie

do pierwszej klasy szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków

lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 do 30 kwietnia

2020 r.

od 22 do 27 maja

2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dołączonych

  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków

lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 4 do 11 maja

2020 r.

od 27 do 29 maja

2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych.

15 maja 2020 r.

 

 29 maja 2020 r.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 18 maja 2020 r.

do 5 czerwca 2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

22 maja 2020 r.

 

  8 czerwca 2020 r.

 

 

INFORMACJA DODATKOWA DLA RODZICÓW KANDYDATA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, proszę dokumenty dotyczące rekrutacji przysyłać drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariat@wilkowszkola.pl w formie skanów bądź zdjęć. Dokumenty w formie papierowej zostaną uzupełnione w późniejszym terminie.

 

Proszę dostarczyć do sekretariatu Publicznej Szkoły Podstawowej:

do 30 czerwca  2020 r.;

  • aktualne jedno zdjęcie legitymacyjne.

 

Autor: Kamila Łataś