Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie

46-113 Wilków ul. Długa 38 tel. 77 419 51 92

KLAUZULA INFORMACYJNA dla rodziców/opiekunów prawnych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szczegółowe informacje dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów dotyczące przetwarzania danych osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie

 

              Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr L 119/1 z dnia 04.05.2016 r.) informuję, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie z siedzibą przy ul. Długiej 38, 46-113 Wilków.

Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Wilków ul. Długa 38, 46-113 Wilków,                                                         

- przez e-mail: sekretariat@wilkowszkola.pl                                                                          

- telefonicznie: 77 419 51 92.

2. Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych w Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie jest Pani Julita Szczepaniak, adres e-mail: jszczepaniak@wilkowszkola.pl, tel. 77 419 56 10.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu: 

- wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania przez PSP w Wilkowie, - zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, a także ochrony mienia PSP w Wilkowie        (monitoring).           

Dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa na podstawie:

              - ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 59 z późn. zm.) oraz na podstawie aktów wykonawczych,

              - ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U.  z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm.) oraz na podstawie aktów wykonawczych,

              - ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2018 r. poz. 574).

4. Okres przechowywania danych osobowych

 

Dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywane przezokres nauki ucznia w PSP w Wilkowie oraz prawnie ustalony okres archiwizacji. 

5. Odbiorcy danych

Dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa tj. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Urząd Gminy w Wilkowie.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych

Przysługują rodzicom/opiekunom prawnym następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych.

 

Jednocześnie informuję, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

7. Prawo wniesienia skargi do organu

 

Rodzicom/opiekunom prawnym dzieci uczęszczających do PSP w Wilkowie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie przez Administratora ich i ich dzieci danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.