Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie

46-113 Wilków ul. Długa 38 tel. 77 419 51 92

Regulamin korzystania z podręczników

Regulamin korzystania

z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Przedmiot Regulaminu

1.      Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

a)      zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,

b)      tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,

c)      postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 

2.      Każdy uczeń/rodzic/opiekun prawny powinien zaznajomić się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych i z godzinami otwarcia biblioteki szkolnej.

 

3.      Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.

 

4.      Podręczniki wypożyczane do domu Bibliotekarz zapisuje w kartotece wypożyczeń.

 

5.      Zwrot wypożyczonych podręczników Bibliotekarz potwierdza w kartotece wypożyczeń.

 

 

 

 

§ 2

 

Słowniczek

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

Szkoła – Publiczne Gimnazjum w Wilkowie

Biblioteka – biblioteka szkolna.

Uczeń – uczeń szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.

Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae pkt 5 ustawy o systemie oświaty                        (Dz. U. z 2014 r. poz. 811).

Rodzic – rodzic lub opiekun prawny ucznia.

Wychowawca klasy – wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca danej klasy.

 

Rozdział II

ZADANIA BIBLIOTEKI PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

 

 1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

 

2.      Biblioteka nieodpłatnie:

-        wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową,
lub

-        zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub

-        przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

 

 1. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić
  wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 

4.      Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości użytkownikom w informacji umieszczonej przy wejściu do Biblioteki oraz w Internecie.

 

Rozdział III

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

 

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole
  w ramach dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki na podstawie stosownego protokołu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność Szkoły.

 

3.      Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole
w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

 

Rozdział IV

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

 

§ 3

 

Użytkownicy Biblioteki

 

 1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły, którzy:

 

a.       rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015,

 

 1. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018  uprawnienie do wypożyczania podręczników dotyczy wszystkich uczniów gimnazjum.

 

 1. Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.

 

 1. Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do Biblioteki list zgodnych
  z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.

 

5.      Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 10 września danego roku szkolnego

 

§ 4

 

Okres trwania wypożyczenia

 

 1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia    10 września danego roku szkolnego.

 

 1. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija 30 czerwca danego roku szkolnego.

 

 1. Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura, o której mowa w § 5 Regulaminu.

 

4.      Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

5.      Zwrot podręcznika odnotowuje się w kartotece wypożyczeń co świadczy
o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną.                   

§ 5

 

Procedura wypożyczania podręczników

 

 1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy, na podstawie stosownego protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, pobiera z Biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.

 

 1. Wraz z pobraniem podręczników lub materiałów edukacyjnych wychowawca klasy ma obowiązek przygotować odpowiednią ilość egzemplarzy Umowy użyczenia podręcznika rodzicom ucznia – której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

 1. Każda umowa użyczenia, o której mowa w ust. 2, musi być przygotowana  
  w 2 egzemplarzach.

 

 1. Wraz z przekazaniem podręcznika lub materiałów edukacyjnych wychowawca ma obowiązek odebrać podpisany przez rodzica egzemplarz umowy, o którym mowa  
  w ust. 2, i najpóźniej do dnia 10 września danego roku szkolnego przekazać
  go Bibliotece.

 

 1. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosić wychowawcy.

 

 

 

§ 6

 

Zmiana Szkoły

 

 1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji   w Szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.

 

 1. W tym momencie przestaje obowiązywać Umowa użyczenia.

 

 1.   W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

Rozdział V

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

 

§ 7

 

Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem

 

 1. Uczeń jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych materiałów bibliotecznych.

 

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.

 

 1. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

 

 1. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

 

 1. Z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek.

 

 1. Uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych.

 

 1.   Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) Uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.),
  gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.

 

§ 8

 

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

 

1.     Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze  
ich wykorzystywanie.

 

 1. Na żądanie Bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.

 

3.   Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne  
lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek
oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika
lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

 

§ 9

 

Zakres odpowiedzialności

 

 1. Uczeń/rodzic ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia  lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

 

 1. Szczegółowe zasady odpowiedzialności określa Umowa użyczenia podręcznika,
  o której mowa w załączniku nr 3 niniejszego Regulaminu.

 

 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe Organu prowadzącego Szkołę
  i stanowi dochód budżetu państwa.

 

 

 1. W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych lub zniszczonych podręczników Biblioteka, stosownie do treści Porozumienia w sprawie użyczenia podręczników, wysyła do Rodzica wezwanie do zapłaty, którego treść stanowi załącznik
  nr 4 do niniejszego Regulaminu.

 

 1. W przypadku braku zapłaty za uszkodzone bądź zniszczone podręczniki Szkoła sprawę skieruje na drogę postępowania sądowego.

 

 

 

Rozdział VI

INWENTARYZACJA

 

 1. Inwentaryzacja zasobów Biblioteki odbywa się raz w roku: po ich odbiorze  
  od użytkowników danego roku szkolnego.

 

 1. Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 7 dni
  po zakończeniu zajęć dydaktycznych celem uzupełnienia zasobów.

 

3.      Wzór protokołu kontroli zbiorów bibliotecznych podręczników szkolnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

 

 1. Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu Biblioteki na każde ich życzenie.

 

 1. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

 

 1. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

 

 1. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły

 

6.      Niniejszy Regulamin w chodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

 

Protokół przekazania podręczników do biblioteki szkolnej 

 

Protokół nr …..........    dnia ……………………..                                                                          

 

DANE PRZEKAZUJĄCEGO

.................................................................................

................................................................................

 DANE PRZYJMUJĄCEGO

Biblioteka Szkolna

 DANE OSOBY PRZYJMUJĄCEJ

...............................................................................

 

Niniejszym przekazuję nieodpłatnie Bibliotece Szkolnej  następujące podręczniki
lub materiały edukacyjne: 

L.p.

Tytuł i autor podręcznika/materiałów ćwiczeniowych/ materiałów edukacyjnych

Ilość (szt.)

Cena w zł

Wartość w zł

Uwagi

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 ………………………………                                             …………………………………

Osoba przekazująca                                                                          Osoba     przyjmująca

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

 

Protokół przekazania podręczników wychowawcy klasy 

 

Protokół nr …..........

 Wilków, dnia ……………………..                                                                          

 

DANE PRZEKAZUJĄCEGO

Biblioteka Szkolna

 

DANE OSOBY PRZYJMUJĄCEJ

………………………………………

 

Niniejszym przekazuję nieodpłatnie wychowawcy klasy I …  następujące podręczniki lub materiały edukacyjne:

 

L.p.

Tytuł i autor podręcznika/materiałów ćwiczeniowych/materiałów edukacyjnych

Ilość (szt.)

Numer inwentarzowy

Uwagi

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 ………………………………                                             …………………………………

               Osoba przekazująca                                                                    Osoba przyjmująca 

Załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

 

UMOWA UŻYCZENIA PODRĘCZNIKA

 

Zawarta w …………………….., w dniu ……………………….., pomiędzy:

Publiczne Gimnazjum w Wilkowie, zwanej dalej „Użyczającym”,  w imieniu którego działa Roman Półrolniczak - dyrektor szkoły,

a

Panem/Panią..................................................................................................... zwanym dalej „Biorącym w użyczenie” zamieszkałym  w ......................................................................................,

rodzicem/opiekunem prawnym ................................................................................... – ucznia klasy I …Publicznego Gimnazjum w Wilkowie.

§ 1

Przedmiotem użyczenia są następujące podręczniki lub materiały edukacyjne:

1. Język polski - GWO Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe     

      Podręcznik+ multipodręcznik do gimnazjum „Język Polski 1. Między nami.” – A. Łuczak,
            E. Prylińska, R. Maszka

     Zeszyt ćwiczeń „Język Polski 1. Między nami” Część 1 i 2. Wersja A (dwuzeszytowa)

 

2.  Matematyka - GWO Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Podręcznik+ multipodręcznik „Matematyka z plusem 1” – Z. Bolałek, M. Dobrowolska,
 M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, A. Mysior, K. Zarzycka

 

3.  Chemia  - Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o.                           

Podręcznik dla gimnazjum „Chemia Nowej Ery”. Część 1– J .Kulawik, T. Kulawik,
 M. Litwin

 

4.  Biologia  - Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o.          

Podręcznik do biologii dla gimnazjum „Puls życia 1” –  M. Jefimow, M. Sęktas               

 

5.  Historia   -  Wydawnictwo  Nowa  Era           Sp. z o.o.                                             

      Podręcznik do historii dla gimnazjum  „Śladami przeszłości 1”  pod red. S. Roszaka

 

 

6.  Geografia  -  Wydawnictwo  Nowa Era           Sp. z o.o.      

Podręcznik do geografii dla klasy pierwszej gimnazjum „Planeta Nowa 1”  -  R. Malarz                

      Zeszyt ćwiczeń. Klasa 1. „Planeta Nowa”   

 

7.  Fizyka  - Wydawnictwo  Nowa Era Sp. z o.o.           

Podręcznik  dla gimnazjum. Część 1 „To jest fizyka” – M.Braun, W. Śliwa

 

 

8.  Język  niemiecki         - Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o.                           

Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum Część 1 „Das ist Deutsch! KOMPAKT” – J. Kamińska

Zeszyt ćwiczeń „Das ist Deutsch! KOMPAKT” Część 1

 

9.  Język  angielski  - Wydawnictwo Macmillan Polska Sp. z o.o.

Książka ucznia „ New Voices 1” – Catherine McBeth

Zeszyt ćwiczeń „ New Voices 1”

 

Użyczający oświadcza, że działa w imieniu Gminy Wilków oraz, że oddaje   w bezpłatne używanie Biorącemu w użyczenie, a Biorący
w użyczenie przedmiot użyczenia przyjmuje.

§ 2

Umowa zostaje zawarta na okres zajęć dydaktycznych roku szkolnego – tj. od 1 września ………….r. do 30 czerwca …………..r.

 § 3

Biorący w użyczenie oświadcza, że odebrał przedmiot użyczenia, zapoznał się z jego stanem  
 i stwierdza, że jest on przydatny do umówionego użytku.

§ 4

Biorący w użyczenie zobowiązuje się, że będzie używać przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem, że utrzyma go w należytym stanie. 
Pod pojęciem należytego stanu  rozumie się zużycie przedmiotu wynikające ze zwykłego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania przedmiotu użyczenia.

§ 5

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego. Użyczający może żądać zwrotu kosztów zakupu podręcznika. O wysokości kosztów Użyczający zawiadomi Biorącego w użyczenie, wzywając do zapłaty stosownej kwoty.

  

§ 6

Po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych w szkole, Biorący w użyczenie zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia w terminie do dnia 30 czerwca …………r. i miejscu wskazanym przez Użyczającego .

§ 7

Biorący w użyczenie zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia również  
 w przypadku, gdy jego dziecko zostanie wykreślone z ewidencji uczniów szkoły.

§ 8

Biorący w użyczenie przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku braku zwrotu wypożyczonych podręczników lub braku zapłaty za niezwrócone bądź zniszczone podręczniki Szkoła sprawę skieruje na drogę postępowania sądowego.

§ 9

Biorący w użyczenie oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych i akceptuje jego treść.

§ 10

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia,  a ponadto Użyczający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Biorący w użyczenie będzie używać przedmiotu użyczenia niezgodnie
 z jego przeznaczeniem, spowoduje znaczne pogorszenie jego walorów użytkowych
i estetycznych lub naruszy inne postanowienia niniejszej umowy.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
     

               Użyczający:                                                                                    Biorący w  użyczenie:

 


Załącznik nr 4 do Regulaminu korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

 

                                                                Wilków, dnia  . . . . . . . . . . . . . . . . .      

Publiczne Gimnazjum w Wilkowie

Ul. Długa 38

46-113 Wilków

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Nazwa i adres dłużnika)

 

WEZWANIE DO ZAPŁATY

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy kosztu uszkodzonych/ zniszczonych/niezwróconych* podręczników:

1.      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

W związku z tym prosimy o uregulowanie w terminie ……… dni od dnia otrzymania niniejszego pisma wyżej wymienionych kwot.

 

Wpłaty prosimy dokonać na podany niżej rachunek bankowy:

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(nazwa banku)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(numer konta)

Z poważaniem

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis)

* Niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

 

PROTOKÓŁ KONTROLI ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

 

Komisja w składzie:

............................................................ – przewodniczący

............................................................ - członek

............................................................ – członek

………………………………………..- członek

działająca z upoważnienia dyrektora szkoły stwierdza, że w okresie od dnia ............................ do  dnia ........................... przeprowadziła kontrolę zbiorów bibliotecznych podręczników szkolnych.

W wyniku kontroli ustalono:

1.      Stan ewidencji księgozbioru:

a.       zapisano w księdze podręczników szkolnych do numeru ..........  woluminów ..........

b.      zapisano w księdze ubytków do numeru .......... woluminów ..........

c.       stan księgozbioru w dniu kontroli woluminów ..........

 

Sprawdzono zgodność zapisów w księgach podręczników szkolnych z dowodami wpływu               i ubytku oraz ze stanem faktycznym.

 

2.      Stan faktyczny księgozbioru:

a.       ogółem woluminów ....................

 

3.Stwierdzono brak woluminów ...................

 

Szczegółowy wykaz książek brakujących  załącza się do protokołu.

 

Wnioski komisji:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

............................................................

podpis przewodniczącego komisji

 

............................................................

podpis członka komisji

 

............................................................

podpis członka komisji

 

............................................................

podpis członka komisji