Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie

46-113 Wilków ul. Długa 38 tel. 77 419 51 92

Czytam z klasą

Innowacja pedagogiczna

 

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

ogólnopolski projekt edukacyjny

wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

 

 

 

Imię i nazwisko autora projektu

Honorata Szanecka

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego innowację

………ALICJA ZYCHOWICZ-WŁODARCZYK ………..

 

 

Innowacja przeprowadzona zostanie na następujących zasadach:

Rodzaj innowacji: programowo - metodyczna

Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w klasie… 3 Publicznej  Szkoły Podstawowej w Wilkowie.

W innowacji wezmą udział wszyscy uczniowie tej klasy.

 

Innowacja pedagogiczna realizowana będzie od 2 września 2019r.  do 31 maja 2020r.

Projekt realizowany będzie w czasie: od 1 października 2019r. do 30 kwietnia 2020r.

Miesiąc wrzesień 2019r. będzie miesiącem na przygotowanie do projektu.

Miesiąc maj 2020r. będzie miesiącem dokonywania ewaluacji innowacji pedagogicznej.

Materiały do prowadzenia zajęć pochodzić będą z zasobów własnych szkoły.

Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem.

 

  1.     I.               Opis zasadności wprowadzenia innowacji

 

W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe  i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur.

Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania,  od października 2019 r. wprowadzam do swojej klasy projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną.

 

  1.   II.               Cele innowacji

 

Cele ogólne:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.

 

  1. III.               Zasady innowacji

 

Innowacja pedagogiczna odbywać się będzie od 2 września 2019r. do 31 maja 2020r.

Projekt realizowany będzie od 1 października 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku przez 1 godzinę lekcyjną w tygodniu.

Nauczyciel realizujący program opierać się będzie na umiejętnościach i doświadczeniach własnych oraz na sugestiach i pomysłach innych osób biorących udział w projekcie, poprzez wymianę wspólnych doświadczeń na stronie projektu. Realizowane zadania będą zgodne z zaleceniami ujętymi w PRZEWODNIKU PO PROJEKCIE załączonym do Regulaminu.  

Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią, po uprzednim poinformowaniu dyrektora szkoły. Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne posiadane przez szkołę oraz przez każdego ucznia.

 

 

Projekt składać się będzie z trzech MODUŁÓW:

 

I MODUŁ - od 01.10.2019r. do 31.12.2019r. - FIKUŚNE LEKTURKI SPOD CHMURKI

 

II MODUŁ - od 01.01.2020r. do 29.02.2020r. - ZWIERZĘCE LEKTURKI SPOD CHMURKI

 

III MODUŁ - 01.03.2020r. do 30.04.2020r. - POLSKIE LEKTURKI SPOD CHMURKI

 

Szczegółowy opis modułów i zadań dołączono do Regulaminu w formie PRZEWODNIKA PO PROJEKCIE.

 

W każdym z modułów uczestnik (zespół klasowy) wybierze jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której wykona co najmniej cztery zadania.

Lektury będą czytane samodzielnie przez uczniów lub zaproszonych gości.

Po  zrealizowaniu  każdego modułu nauczyciel umieści na stronie projektu sprawozdanie w formie opisu i kilku zdjęć, dzięki czemu otrzyma od autora projektu POTWIERDZENIE realizacji tego modułu.

 

W celu otrzymania CERTYFIKATU końcowego dla klasy oraz nauczyciela,  a także DYPLOMÓW dla uczniów, wymagane będzie zrealizowanie WSZYSTKICH TRZECH MODUŁÓW.