Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie

46-113 Wilków ul. Długa 38 tel. 77 419 51 92
Jesteś tutaj:
 1. Start

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

Plakat promujący akcję szczepien


 

 

Wilków, 20 grudnia 2021 roku

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie, rok szkolny 2021/2022

Informacja dotycząca wystawiania ocen rocznych

 

Rada Pedagogiczna: 27 stycznia 2022 r., zakończenie I półrocza: 31. 01. 2022 r.

 

 1.    Terminy wystawiania ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania:
  1. do 21 grudnia – wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną i naganną
   z zachowania,
  2. do 22 grudnia – zawiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych
   i nagannych z zachowania, telefonicznie, listem podanym przez dziecko, w razie braku potwierdzenia listem poleconym przez sekretariat,
  3. 13 stycznia – wystawienie przewidywanych ocen i poinformowanie uczniów, a poprzez nich rodziców, o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
   i zachowania – uczniowie i rodzice znają przewidywane oceny,
  4. 24 stycznia – ustalenie i wystawienie wszystkich ocen śródrocznych.

 2.    Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć dydaktycznych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny:

3.    Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia, odpowiednio w półroczu, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

  1. zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie od dnia ustalenia tej oceny, do siedmiu dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
  2. w przypadku potwierdzenia zastrzeżeń, Dyrektor powołuje Komisję przeprowadzającą sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia,
  3. sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

 4.    Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na I półrocze ma obowiązek poprawić ją w ciągu dwóch tygodni od zakończenia ferii zimowych, a więc do 27 lutego 2022 roku. Jeśli nie wywiąże się z tego obowiązku i zlekceważy upomnienie nauczyciela może otrzymać ocenę niedostateczną końcoworoczną z przedmiotu.

Aktualności